საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიიღე ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ:

ანგარიშგებების პორტალზე სუბიექტის შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:

  • სუბიექტის პროფილის ინფორმაცია
  • სუბიექტის ფინანსური და/ან მმართველობის ანგარიშგება
  • სუბიექტის ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია
  • სუბიექტის აუდიტორების შესახებ ინფორმაცია

შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-16 პუნქტის თანახმად, „შიდა კონტროლის სისტემაზე და სამართლიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისათვის და წარდგენისათვის პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სუბიექტს ეკისრება.“ ასევე, ამავე მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად „დოკუმენტებში ასახული მონაცემების უტყუარობისათვის, აგრეთვე ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების დროული და ხარისხიანი შედგენისათვის პასუხს აგებენ ამ დოკუმენტების შემდგენი და მათზე ხელის მომწერი პირები.“

სუბიექტის ძიება
სუბიექტი
დასახელება/ს.კოდი
სამართლებრივი ფორმა
ანგარიშგების წელი
კატეგორია
ძირითადი საქმიანობა

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018