საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მმართველობის ანგარიშგება
2016 წლის ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, სდპ-სთვის, I და II კატეგორიის საწარმოებისთვის და I და II კატეგორიის ჯგუფებისთვის სავალდებულო გახდა მმართველობის ანგარიშგების მომზადება.

მმართველობის ანგარიშგება შედგება შემდეგი სამი კომპონენტისგან:

ა) საქმიანობის მიმოხილვა;
ბ) კორპორაციული მართვის ანგარიშგება;
გ) არაფინანსური ანგარიშგება.


მმართველობის ანგარიშგების მიზანია, დაინტერესებული პირებს მისცეს საშუალება გაეცნონ ინფორმაციას სუბიექტის საქმიანობის, განვითარებისა და მდგომარეობის შესახებ. აღნიშნული ანგარიშგების დახმარებით ისინი აფასებენ სუბიექტის  სამომავლო პერსპექტივებსა და ძირითად რისკებს. 

იხილეთ ბმული - "მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო".

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018