საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი:
სამართლებრივი ფორმა:
რეგისტრაციის თარიღი:
მარეგისტრირებელი ორგანო:
საქმიანობის სფერო(ებ)ი:
ემიტენტის კოდი:
მმართველობის ორგანო: სამეთვალყურეო საბჭო , საერთო კრება , დირექტორთა საბჭო ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო:
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ:
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა:

კონტაქტი

მისამართი:
web:
ტელეფონი:


© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018