საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში ცვლილებები შევიდ

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს და სამსახურის ვებგვერდებზე მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის განახლებული ვერსია განთავსდა

09.12.2020
ვრცლად

მსოფლიო ბანკმა ბუღალტრული აღრიცხვის განათლების სფეროს ანალიზის შედეგად, სპეციალური ანგარიში მოამზადა

ანგარიშში, საქართველოს უნივერსიტეტებში ბუღალტრული აღრიცხვის კურიკულუმების განათლების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაა შეფასებული

01.12.2020
ვრცლად

კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები - სამსახურმა ვებგვერდზე ფასს 16-ის შესწორებები განათავსა

IASB-ის მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შესწორებები - კოვიდ 19-თან დაკავშირებული საიჯარო ქირის დათმობები (ფასს 16-ის შესწორებები) - სამსახურმა ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა

28.11.2020
ვრცლად
| 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018