საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

02.07.2018

​დამტკიცდა მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 26 ივნისის ბრძანებით დამტკიცდა „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“, რომელიც გავრცელდება 2018 წლის 1 იანვარს ან შემდგომ დაწყებულ საანგარიშგებო პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებებზე. ბრძანების დამტკიცების შედეგად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა „მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული (დროებითი) სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 2005 წლის 5 აპრილის №9 დადგენილება.

სტანდარტის შემუშავებისას გათვალისწინებულ იქნა ევროკავშირის შესაბამისი სამართლის აქტის დებულებები და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. სტანდარტი ორიენტირებულია მაქსიმალურ სიმარტივეზე და მიზნად ისახავს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის სტანდარტის დანერგვისთვის საჭირო ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირებას.

სტანდარტის შემუშავებისთვის, ბრიტანეთის მთავრობის კარგი მმართველობის ფონდის (GGF) ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო ექსპერტი. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს, ესტონეთის, გაერთიანებული სამეფოს, პოლონეთის, ირლანდიის და სინგაპურის მიკრო საწარმოთათვის საზოგადოდ მიღებული ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების (GAAP) ანალიზი, ასევე ჩატარდა 16’200-მდე მეოთხე კატეგორიის საწარმოს ელექტრონული გამოკითხვა და 60-ზე მეტი საწარმოს ბუღალტერთა დეტალური ინტერვიუები, რაც მიზნად ისახავდა საწარმოთა ბუღალტრული ოპერაციების სირთულის, ხასიათისა და კომპლექსურობის დადგენას. პროექტის ფარგლებში ასევე შეიქმნა საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელშიც წარმოდგენილნი იყვნენ ბუღალტრები, შემოსავლების სამსახური, კომერციული ბანკები, ბიზნესაცოციაცია, აკადემიური წრე, პროფესიული ორგანიზაცია და კერძო საკონსულტაციო კომპანიები. გაიმართა  სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით. სტანდარტის სამუშაო ვერსია ერთ თვემდე ვადით განთავსებული იყო სამსახურის ვებგვერდზე საჯარო განხილვისთვის.

2018 წლის ოქტომბრისთვის, მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო, რაც ასევე ემსახურება სტანდარტის დანერგვის პროცესის მაქსიმალურ გამარტივებას.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018