საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

26.07.2018

​მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისთვის

2017 წლიდან, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის სამთავრობო გეგმის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, აქტიურად იმართებოდა მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს სტანდარტი, IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები.

ზემოაღნიშნული სამთავრობო გეგმის ფარგლებში, სამსახურის ინიციატივითა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) პროექტის დაფინანსებით, დაიწყო მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა მეორე და მესამე  კატეგორიის საწარმოებისთვის.

 პროგრამა შედგება შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისაგან:
-  კონკურსის წესით შერჩეული ინგლისურენოვანი ტრენერების დატრენინგება; 
-  კონკურსის წესით შერჩეული  ქართულენოვანი ტრენერების დატრენინგება;
- ფასს სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) მიერ მომზადებული მსს ფასს სტანდარტების სატრენინგო მასალების თარგმნა და გამოქვეყნება სამსახურის ვებ გვერდზე.

პროგრამის ფარგლებში, პირველი ეტაპისთვის გამოცხადებულია კონკურსი ინგლისურენოვანი ტრენერების შესარჩევად. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე.

პროგრამის შედეგად დატრენინგებული ტრენერებისა და მომზადებული მასალების დახმარებით, ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის, პროფესიული ორგანიზაციები, ბიზნეს ასოციაციები, ტრენინგ ორგანიზაციები და საკონსულტაციო-აუდიტორული ფირმები შეძლებენ მეორე და მესამე კატეგორიის საწარმოების ბუღალტრებისთვის ტრენინგების ჩატარებას ანგარიშგების მსს ფასს სტანდარტის შესაბამისად  მომზადების მიმართულებით. 

სათანადო ხარისხის ფინანსური ანგარიშგება მნიშვნელოვნად გაზრდის საწარმოთა მიმართ ნდობას ადგილობრივ და უცხოურ ბაზარზე, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდას. 

საწარმოებისთვის მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგების ჩატარების დაფინანსების სურვილი უკვე გამოთქვეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა და მსოფლიო ბანკმა, რომელიც აქტიურად აგრძელებს ქვეყანაში ფასს სტანდარტების დანერგვის მიმართულებით მხარდაჭერის ღონისძიებებს.

სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს პროგრამაში ჩართულ ძირითად მონაწილეებთან. სამსახურის ვებგვერდზე პერიოდულად განთავსდება სიახლეები პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018