საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

03.07.2018

​პირველი, მეორე კატეგორიის საწარმოებისა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების საყურადღებოდ

შეგახსენებთ, რომ “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 2016 წლის 8 ივნისის საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის მე-12 პუნქტის მიხედვით, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებმა, პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოებმა და პირველი და მეორე კატეგორიის ჯგუფებმა ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნები ანგარიშგებების სამსახურისთვის წარდგენასთან დაკავშირებით უნდა შეასრულონ 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე.

*თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ანგარიშგებასთან დაკავშირებით.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018