საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

24.08.2020

​რა შემთხვევაში შეძლებენ I და II კატეგორიის საწარმოები დაზიანებული/გაფუჭებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის გამარტივებული წესით სარგებლობას

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებაში 2020 წლის 24 ივნისს მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოებს, რომლებმაც ბრძანებით გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნების შესრულებასთან ერთად, კანონით განსაზღვრულ ვადაში წარადგინეს აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება სამსახურის ანგარიშგების პლატფორმაზე (reportal.ge), ბრძანების 3717 მუხლის თანახმად, შეუძლიათ ისარგებლონ დაზიანებული/გაფუჭებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის გამარტივებული წესით.

დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ ცვლილება

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018