საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

07.09.2020

​შეტყობინება სდპ-ების, I, II და III კატეგორიის სუბიექტებისთვის

ეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუქტის, 28-ე მუხლის მე-12 პუნქტის თანახმად, სდპ, I, II და III კატეგორიის სუბიექტი/ჯგუფი ვალდებულია არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრისა სამსახურს წარუდგინოს 2019 საანგარიშგებო წლის ფინანსური ანგარიშგება (კანონით დადგენილ შემთხვევებში კონსოლიდირებული ფინანსური/მმართველობის/კონსოლიდირებული მმართველობის ანგარიშგება და აუდიტორული დასკვნა).

ამასთან, კანონის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, იგი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.“

ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@saras.gov.ge, მოგვმართოთ ოფიციალური წერილით ან დაგვირეკოთ ცხელ ხაზზე.  

პანდემიის შედეგად შექმნილი გარემოებების გათვალისწინებით, ინფორმაციის დაზუსტების საჭიროებისას, სამსახური მზად არის ასევე გაგიწიოთ ონლაინ კონსულტაცია შემდეგი ელექტრონული პლატფორმების საშუალებით: Zoom, Viber, Skype, Whatsapp, Facebook Messenger. ონლაინ შეხვედრის მსურველებმა, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@saras.gov.ge, მიუთითოთ შეხვედრის მიზნობრიობა და სასურველი პლატფორმა. სამსახური უზრუნველყოფს შეხვედრის დაჯავშნას და მოგაწოდებთ დეტალურ ინფორმაციას შეხვედრის თარიღისა და დროის შესახებ.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018