საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

24.04.2017

ფასს სტანდარტები ქართულ ენაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციისა (ბაფ) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) შეთანხმების საფუძველზე, ამ უკანასკნელის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომი გახდა ბაფ-ის მიერ ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტები.

იხილეთ ფასს სტანდარტები (IFRS Standards, IFRS for SMEs Standard) შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018