საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

22.09.2017

დამტკიცდა ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის წესი და ამოქმედდა შესაბამისი ვებგვერდის ჩანართი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით, დამტკიცდა „სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის, მესამე კატეგორიის საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის, წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების, ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურისა და მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესი“, რომელშიც დეტალურად არის მოცემული სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის სამსახურისთვის ელექტრონულად წარდგენის პროცესი და ასევე წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესები.

ბრძანების შესაბამისად, ამოქმედდა ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ჩანართი ვებგვერდზე - www.eservices.rs.ge.

წესის მიხედვით, ანგარიშგებების წარდგენის პროცესი მოიცავს სუბიექტის შესახებ ზოგადი ინფორმაციის ასახვას (ინფორმაციის უმეტესი ნაწილი ავტომატურად აისახება საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზიდან), ფინანსური ანგარიშგების ფორმების ელექტრონულად შევსებასა და ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის ატვირთვას. სუბიექტის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას ელექტრონული ფორმით ადასტურებს აუდიტორი, რაც მაქსიმალურად სანდო ანგარიშგებების განთავსებას ისახავს მიზნად.

სუბიექტების მიერ ატვირთული ანგარიშგებები გასაჯაროვდება ანგარიშგების პორტალზე და ნებისმიერი რეგისტრირებული მომხმარებლისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

ანგარიშგებებთან ერთად, პორტალზე ასევე განთავსდება ზემოაღნიშნული ზოგადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ, რაც ფინანსური გამჭვირვალობის ზრდასა და მომხმარებლისთვის სუბიექტის შესახებ ერთიანი სურათის შექმნას ემსახურება.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018