საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

03.07.2017

დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცდა „საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესი და პრაქტიკული მაგალითები“.

ბრძანების შემუშავება განპირობებულია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ჩანაწერით, რომლის მიხედვით დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა (დსრ), საწარმოს აქტივების ჯამურ ღირებულებასთან და შემოსავალთან ერთად, წარმოადგენს საწარმოს კატეგორიის განსაზღვრის ერთ-ერთ კრიტერიუმს. ბრძანების მიზანია დაადგინოს ისეთი წესი, რომლიც მაქსიმალურად ზუსტად და სამართლიანად ასახავს საწარმოში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობას. ბრძანების შემუშავებისას გაზიარებულ იქნა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკა.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018