საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

08.04.2020

ეროვნულ ბანკს ანგარიშვალდებული კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებები reportal.ge-ის მეშვეობით წარედგინება

საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის გამარტივებისა და ოპტიმიზაციის მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა უწყებასთან. 

2020 წლიდან, ანგარიშვალდებული საწარმოებისთვის ფასს სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ანგარიშგების წარდგენის მიმართულებით ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდა. კერძოდ, "ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული წლიური და ნახევარწლიური ფინანსური ანგარიშგებები საქართველოს ეროვნულ ბანკს "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ანგარიშგების ვებგვერდის - reportal.ge - მეშვეობით ელექტრონულად წარედგინება. აღნიშნული ცვლილება ასევე 2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის მომზადებულ წლიურ ანგარიშს შეეხება.

შესაბამისი ცვლილება შევიდა შემდეგ ნორმატიულ აქტებში:


აქვე გაცნობებთ, რომ ეროვნული ბანკის განცხადებით, COVID-19 ვირუსის გავრცელების შედეგად ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, ანგარიშვალდებული კომპანიებისთვის 2019 წლის წლიური ანგარიშგების წარდგენის ვადა 45 დღით გახანგრძლივდება. შესაბამისად, აღნიშნული სუბიექტები აუდიტირებულ ფინანასურ ანგარიშგებას ეროვნულ ბანკს წარუდგენენ არაუგვიანეს ამა წლის 30 ივნისისა.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018