საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

23.12.2020

ფასს ტაქსონომია ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება - სამსახურსა და ფასს ფონდს შორის სალიცენზიო ხელშეკრულება გაფორმდა

საქართველოს მთავრობის 10 დეკემბრის #2396 განკარგულების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს ფასს ფონდთან სალიცენზიო ხელშეკრულების გაფორმების უფლებამოსილება მიენიჭა - ხელშეკრულების შედეგად, სამსახური ქართულ ენაზე თარგმნის და ვებგვერდზე განათავსებს ფასს ტაქსონომიას, რომელიც მოიცავს როგორც ფასს, ასევე მსს ფასს ტაქსონომიებს. 

ფასს ტაქსონომია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერაა შემუშავებული. მისი მიზანი ფასს სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური მონაცემების ელექტრონული გამოყენებისა და მიმოცვლის ხელშეწყობაა.
ტაქსონომია აიოლებს ურთიერთობას ფასს სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგების შემდგენლებსა და მომხმარებელებს შორის. ანგარიშგების მომზადებისას, ფასს ტაქსონომიის ელემენტების გამოყენება შესაძლებელია მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნების მოსანიშნად, რისი მეშვეობითაც ელემენტები უფრო იოლად ხელმისაწვდომი ხდება ელექტრონული ანგარიშგებების მომხმარებლებისთვის. 

ფასს ტაქსონომია ფასს სტანდარტების წარდგენისა და განმარტებითი შენიშვნების მოთხოვნებს ასახავს და ფასს სტანდარტების თანმხლები მასალებიდანაც მოიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა მითითებები დანერგვაზე და საილუსტრაციო მაგალითები. ამასთან, ტაქსონომია განმარტებითი შენიშვნებისთვის, ასევე, შეიცავს ისეთ ელემენტებს, რომელსაც ფასს სტანდარტები სპეციფიკურად არ მოითხოვს, თუმცა ხშირად გვხვდება პრაქტიკაში. 

ფასს ტაქსონომია ერთ-ერთია ანგარიშგების სფეროს სპეციფიკურ ლექსიკონთაგან, რომელსაც XBRL-ის მომხმარებლები იყენებენ. XBRL-ი არის ღია საერთაშორისო სტანდარტი ბიზნეს ანგარიშგების ციფრული წარმოებისთვის. იგი ფინანსურ ანგარიშგებებში ასახული ინფორმაციის ხარისხიანად ძებნის და მონიშვნის ფუნქციას ემსახურება, რაც, თავის მხრივ, ანარიშგების პროცესს აჩქარებს და აიოლებს. XBRL-ის მთავარი მიზანი საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვაა, რის მიღწევასაც ანგარიშგების გაუმჯობესებით ცდილობს. მას მსოფლიო მასშტაბით, 50-ზე მეტ ქვეყანაში იყენებენ.

ფასს ტაქსონომიის ქართულ ენაზე თარგმნა პირველი ნაბიჯია ანგარიშგების სფეროს სპეციალისტებისთვის ახალი გარემოს შესაქმნელად - ფასს ტაქსონომიასა და XBRL-ს მრავალი წამყვანი ქვეყანა იყენებს ეფექტურად.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018