საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

12.09.2017

ფინანსთა სამინისტროსა და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციას (IFAC) შორის ხელშეკრულება გაფორმდა

2017 წლის 12 სექტემბერს, ფინანსთა სამინისტრომ და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ  (IFAC) ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას საავტორო უფლებებით დაცული მასალების რეპროდუცირების, გამოქვეყნებისა და არაკომერციული მიზნებით გავრცელების თაობაზე. მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, ფინანსთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებას - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს, ქვემოთ მოცემული საავტორო უფლებებით დაცული მასალების რეპროდუცირების, გამოქვეყნებისა და არაკომერციული მიზნებით გავრცელების უფლება ეძლევა:

• ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარი (2016-2017 წლის გამოცემა);

• ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის (2016 წლის გამოცემა);

• წერითი გამოცდების მომზადება და მართვა - საინფორმაციო დოკუმენტი (გადამუშავებული, 2014 წლის გამოცემა).

აღნიშნული მასალა ამჟამად თარგმნის პროცესშია და უახლოეს მომავალში (2017 წლის ბოლომდე) სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე იქნება ხელმისაწვდომი.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018