საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

21.02.2018

გამოქვეყნდა „მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო“

2016 წლის 8 ივნისს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის - „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ - შესაბამისად, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა და პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოების მიერ მმართველობის ანგარიშგების მომზადებასა და წარდგენაზე ახალი სამართლებრივი მოთხოვნები წარმოიქმნა. 

სუბიექტებისთვის მმართველობის ანგარიშგების მომზადების პროცესის გამარტივების მიზნით, სამსახურმა შეიმუშავა „მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო“. სახელმძღვანელო მოქნილი, ფართო გამოყენების, სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტია, რომელიც მიმდინარე საუკეთესო პრაქტიკასა და უახლეს საერთაშორისო განვითარებებს ეფუძნება და არ წარმოშობს ახალ სამართლებრივ ვალდებულებებს. ის ადგენს ძირითად პრინციპებს, რომელთა დაცვაც საწარმოთა ანგარიშგებების სათანადო ფორმით წარმოდგენას და შესადარისობას უზრუნველყოფს. 

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური განსაკუთრებულ მადლობას უხდის მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს - ქალბატონ ირინა გორდელაძეს, ასევე, საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის, ეროვნული ბანკის, დამოუკიდებელ დირექტორთა ასოციაციის, საქართველოს საფონდო ბირჟისა და უმსხვლილესი კომპანიების წარმომადგენლებს სახელმძღვანელოს შემუშავების პროცესში შეტანილი წვლილისთვის. 

„მმართველობის ანგარიშგების სახელმძღვანელო“, რომელიც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, გამოქვეყნდა სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ანგარიშგების პორტალზე

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018