საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

15.05.2019

გამოქვეყნდა სარეკომენდაციო მითითება მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით

სამსახურმა მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის და მესამე კატეგორიის ჯგუფებისთვის მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით მითითება შეიმუშავა, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტია და ახალ სამართლებრივ ვალდებულებებს არ წარმოშობს.

სარეკომენდაციო მითითება ეხება მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (მსს ფასს) პირველად გამოყენებას „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის ან მესამე კატეგორიის ჯგუფებისთვის, რომლებიც 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებებს სამსახურს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 ოქტომბრისა წარუდგენენ.

სარეკომენდაციო მითითება მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის და მესამე კატეგორიის ჯგუფებისთვის მსს ფასს სტანდარტის პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით, რომელიც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, გამოქვეყნდა სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

სარეკომენდაციო მითითების სანახავად, გთხოვთ, ეწვიოთ შემდეგ ბმულს.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018