საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

28.06.2019

განახლებული ფასს სტანდარტები ქართულ ენაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 26 ივნისის Nნ-9 ბრძანებით, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფასს სტანდარტების 2019 წლის გამოცემა. ბრძანება ხელმისაწვდომია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს შემდეგ ბმულზე.

ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები განთავსდა სამსახურის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

ფასს სტანდარტები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018