საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

18.06.2020

კვლევები - ახალი რუბრიკა სამსახურის ვებ-გვერდზე

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური,  სტანდარტებზე დაფუძნებული საზედამხედველო სისტემის მეშვეობით, 2016 წლიდან უზრუნველყოფს ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმის იმპლემენტაციას. 

რეფორმის ამოცანაა სახელმწიფო დონეზე მოწესრიგდეს ფინანსური აღრიცხვის სფერო, უზრუნველყოფილი იქნას ანგარიშგების ხარისხი და სანდოობა. აღნიშნული რეფორმა ორიენტირებულია არა მხოლოდ პროფესიული სფეროს ზედამხედველობაზე, არამედ მთლიანად ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაზე, მათ შორის კაპიტალის ბაზრის განვითარების და ფინანსებზე წვდომის გამარტივების გზით.

4 წლიანი არსებობის მანძილზე სამსახურის მიერ შეიქმნა საინფორმაციო რესურსები, რომელიც მიმართული ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად. მათ შორის აღსანიშნავია ანგარიშგების პორტალი reportal.ge - ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო პლატფორმა, რომელიც საქართველოში არსებული სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშგებებს, ასევე საჯარო სივრცეში ხელმისაწვდომ ძირითად პროფილურ მონაცემებს აერთიანებს. ამ რესურსს ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი  და მეტი ინსტიტუციონალური და ინდივიდუალური მომხმარებელი ჰყავს. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული, სანდო ფინანსური/არაფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა დიდ მნიშვნელობას იძენს საინვესტიციო ინსტიტუტებისთვის, კაპიტალის ბაზრის რეგულატორისთვის, ანალიტიკოსებითვის, საკრედიტო-სარეიტინგო სააგენტოებისთვის, საბანკო ინსტიტუტებისთვის,  სამეცნიერო წრეებისთვის, საკონსულტაციო კომპანიებისთვის,  სახელმწიფო ორგანოებისთვის, ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის.

რეფორმის საბოლოო მიზნის მისაღწევად და მისი განხორციელების შედეგად გამოვლენილი სიკეთეების გასაზიარებლად, სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება თავის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განათავსოს კვლევების რუბრიკა, სადაც სამსახურის საინფორმაციო რესურსებზე დაყრდნობით კვალიფიცირებულ მომხმარებელთა მიერ ჩატარებული კვლევები, მათ მიერ მომზადებული სტატისტიკური პროდუქტები და რეფორმასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი ანალიტიკური ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი.

აღნიშნულ რუბრიკაში საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და მაღალი ხარისხის კვლევების განსათავსებლად, სამსახური მზად არის ითანამშრომლოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე დაინტერესებულ პირებთან.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018