საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

16.10.2017

მსს ფასს-ის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგება ქართულ ენაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციისა (ბაფ) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS Foundation) შეთანხმების საფუძველზე, ამ უკანასკნელის ოფიციალურ ვებგვერდზე დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომი გახდა ბაფ-ის მიერ ქართულ ენაზე თარგმნილი „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის: საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგება“. 

იხილეთ მსს ფასს-ის საილუსტრაციო ფინანსური ანგარიშგების (IFRS for SMEs illustrative financial statements) ქართული ვერსია შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018