საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

02.04.2020

საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში პროფესიული მომსახურების დისტანციური გაწევა არ იზღუდება

2020 წლის 2 აპრილს, საქართველოს მთავრობის N211 დადგენილება გამოქვეყნდა, რომლის შესაბამისად, პროფესიული მომსახურების (კერძოდ: სააღრიცხვო, საბუღალტრო და სააუდიტო საქმიანობები; საგადასახადო კონსულტირება, საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში) დისტანციურად გაწევა ნებადართულია.

დაშვებული  ეკონომიკური საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, დისტანციური მუშაობა გულისხმობს  სახლიდან მუშაობას, ხოლო კრიტიკულად აუცილებელ შემთხვევებში, ასევე სამუშაო ადგილიდან („სამსახურიდან, ოფისიდან“, მაგრამ არა უმეტეს 5 ადამიანისა).

სრული ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილება და აღნიშნულ დადგენილებაში შესული ცვლილება - საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 1 აპრილის N211 დადგენილება

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018