საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

02.03.2018

სამსახურმა სარეკომენდაციო მითითება გამოსცა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა სდპ-სა და პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოებისათვის სარეკომენდაციო მითითება გამოსცა, რომელიც ფასს სტანდარტების (ფასს, მსს ფასს) პირველად გამოყენებას და შესადარისი პერიოდების მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების წარდგენასა და სავალდებულო აუდიტის მოთხოვნებს შეეხება.

იხილოთ ბმული - სარეკომენდაციო მითითება ფასს სტანდარტების პირველად გამოყენებასთან დაკავშირებით.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018