საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

08.12.2018

თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები თემაზე - „გაუმჯობესებული ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი წვდომისთვის“

2018 წლის 6-7 დეკემბერს, თბილისში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით და დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით გაიმართა ოთხი სამუშაო შეხვედრა თემაზე -„გაუმჯობესებული ფინანსური ანგარიშგება IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსებზე მარტივი წვდომისთვის“. 

შეხვედრები მიზნად ისახავდა დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული, IV კატეგორიის საწარმოებისთვის განკუთვნილი ფინანსური ანგარიშგების ახალი, გამარტივებული სტანდარტის ცნობადობის ამაღლებას და მისი დანერგვის ხელშეწყობას. ღონისძიებებს ჯამში დაესწრო რვაასამდე სტუმარი, მათ შორის პრაქტიკოსი ბუღალტრები, აუდიტორები და სხვა დაინტერესებული პირები.

დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარდგენილ იქნა პრეზენტაცია ანგარიშგებასთან მიმართებაში საკანონმდებლო მოთხოვნების, პროექტის მსვლელობის, IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ძირითადი თავისებურებებისა და თვითსწავლების სახელმძღვანელოს შესახებ. აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოვიდნენ სამსახურის, დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პროექტში მონაწილე ექსპერტები და პრაქტიკოსები. 

იხილეთ პრეზენტაციები: ბმული1, ბმული2.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018