საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პორტალის შესახებ
ანგარიშგების პორტალი არის საქართველოში პირველი საჯარო საინფორმაციო რესურსი, რომელიც საქართველოში არსებული სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშგებებს მოიცავს. პორტალი 2017 წელს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  მიერ  შეიქმნა  კაპიტალის ბაზრებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიზნით.
 
post2-01-new.jpg

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018