საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები

სდპ სტატუსის მქონე პირების სიაში ცვლილება შევიდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2021 წლის 23 თებერვლის №30 ბრძანებით, სდპ სტატუსის მქონე პირების სიაში ცვლილება შევიდა

23.02.2021
ვრცლად

„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები” - სამსახურის ვებგვერდზე საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული 

22.02.2021
ვრცლად

მთავრობის ახალი განკარგულება სახელმწიფო სდპ-ების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების ცვლილებაზე

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრული სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოებისა და ამ საწარმოების წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ მთავრობის განკარგულება დამტკიცდა 

15.02.2021
ვრცლად

სამსახურის თანამშრომლობა საბერძნეთის საზედამხედველო სამსახურთან „თვინინგის“ პროექტის შემდეგაც გაგრძელდება

საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოსა (HAASOB) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

10.02.2021
ვრცლად

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგზე რეგისტრაცია იწყება

ტრენინგი II და III კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის არის განკუთვნილი

08.02.2021
ვრცლად

„ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატი (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტი (XBRL)“ - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ონლაინ ღონისძიება გაიმართა

ღონისძიება ერთიანი ევროპული ელექტრონული ფორმატის (ESEF) და ციფრული ბიზნეს ანგარიშგების სტანდარტის (XBRL) გამოყენების საკვანძო საკითხების და სარგებლის მიმოხილვას დაეთმო

05.02.2021
ვრცლად

2020 წელს ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელი 90%-ია

2020 წელს სამსახურს წლიური ანგარიშგება ჯამში 5,656-მა საწარმომ წარუდგინა

31.12.2020
ვრცლად

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის 2020 წლის შედეგები

პროექტი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებას ემსახურება და ის მომავალშიც გაგრძელდება

28.12.2020
ვრცლად

სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში, სამსახურის უფროსის 202...

25.12.2020
ვრცლად
| 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018