ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

კატეგორიის განსაზღვრა განახლების თარიღი: 03.08.2020

კატეგორიის განსაზღვრა

კალკულატორით გამოითვლება ზომითი კატეგორია მხოლოდ შესაბამისი წლისთვის. იმისთვის, რომ განსაზღვროთ, "ბუღალტრული აღრიხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, რომელი ზომითი კატეგორიისთვის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად გევალებათ ანგარიშგების წარდგენა, უნდა დარეგისტრირდეთ ანგარიშგების წარდგენის ვებგვერდზე და მიჰყვეთ ინსტრუქციას.

სუბიექტის სამართლებრივი ფორმა



ზომითი კატეგორიის განსაზღვრის სახელმძღვანელო