2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

პორტალის შესახებ

პორტალის შესახებ

ანგარიშგების პორტალი არის საქართველოში პირველი საჯარო საინფორმაციო რესურსი, რომელიც საქართველოში არსებული სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშგებებს მოიცავს. პორტალი 2017 წელს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  მიერ  შეიქმნა  კაპიტალის ბაზრებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიზნით.

აუდიტორი - აუდიტორის დასკვნა
აუდიტორი - აუდიტორის დასკვნა
info3
info4

 

 

ანგარიშგებების პორტალზე სუბიექტის შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგი ტიპის ინფორმაცია

სუბიექტის ფინანსური და/ან მმართველობის ანგარიშგება

სუბიექტის ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია

სუბიექტის აუდიტორების შესახებ ინფორმაცია

სუბიექტის პროფილის ინფორმაცია