2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

2023 წლის შედეგების შეჯამება

30.12.2023

მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ სამსახურმა, 2023 წელს მისი საქმიანობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა და დასახულ მიზნებს მიაღწია. სამსახურს სჯერა, რომ მის მიერ დანერგილი რეგულაციები, ბიზნესის გამჭვირვალობის კულტურას ქმნის, ხოლო გამჭვირვალე ბიზნესი კი თავის მხრივ მრავალი მიმართულებით,  მათ შორის კაპიტალის ბაზრის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა.  

2023  წლის განმავლობაში reportal.ge-ზე 73 ათასზე მეტმა საწარმომ წარადგინა ანგარიშგება, რომელთა კანონისა და წესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება კანონით მინიჭებული მანდატის ფარგლებში განხორციელდა. გასაჯაროების დეტალური სტატისტიკას ანგარიშგების პორტალზე გაეცნობით. ამასთან,  გასაჯაროებული  ინფორმაციის ხარისხის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით 2020 წლიდან, რისკზე დაფუძნებული მიდგომით ხორციელდება ანგარიშგებების სტანდარტებთან შესაბამისობის მიმოხილვა. ამ პროცესში, 2023 წელს მიმოხილულ იქნა 51 ანგარიშგება, სამსახური მომდევნო წლებში აღნიშნული მაჩვენებლების ზრდას გეგმავს. 

სამსახური აქტიურად მუშაობს ევროკავშირში არსებულ დირექტივებსა და რეგულაციებთან დინამიური აპროქსიმაციის საკითხზე, რაც მნიშვნელოვანია, საქართველოსთვის ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების გზაზე. ამ კუთხით, ერთ-ერთ მიმართულებას მდგრადობის ანგარიშგების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება და ქვეყანაში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა წარმოადგენს. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მათ შორის დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით,  წლის განმავლობაში მრავალი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროექტი განხორციელდა,  რომელიც პროფესიის გაძლიერებასა და ანგარიშგების ხარისხის ზრდას ემსახურება. სამსახური აქტიურად მუშაობს გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის (ESG) ანგარიშგების საკითხების დანერგვასა და განვითარებაზე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა II“ პროექტის ფარგლებში სამსახურმა სხვადასხვა საინფორმაციო შეხვედრა გამართა და ექსპერტული მხარდაჭერა მიიღო, მათ შორის Country-By-Country Reporting მოთხოვნების დანერგვის საკითხსა და ანგარიშგებების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაზე შემოწმების კუთხით. 

ვინაიდან აუდიტის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა კაპიტალის ბაზრის განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობაა, ინვესტორებისა და დაინტერესებული მხარეების ინტერესების დასაცავად ხორციელდება აუდიტორული ფირმების და საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორების ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგი. 2023 წელს, 40 აუდიტორული ფირმის და საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი 8 აუდიტორის მონიტორინგი განხორციელდა. ასევე, რეგისტრაციიდან 6 წლიანი ვადის გასვლასთან დაკავშირებით ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგებების არმქონე 35 აუდიტორული ფირმა და 38  ინდივიდუალური აუდიტორი შემოწმდა, რომელთაც კატეგორიის გარეშე სტატუსი მიენიჭათ. 

2023 წელს სამსახურში  ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტი შეიქმნა. სამსახური აქტიურად მუშაობს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების გამოვლენისა და აღკვეთის ხელშეწყობის ეფექტიანი სისტემის შექმნისთვის, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის FATF რეკომენდაციებთან და ევროკავშირის დირექტივებთან, აღნიშნული კი თავის მხრივ  მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს ევროკომისიის მოხსენებითი ბარათით გათვალისწინებული 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის შესაბამისი პუნქტის შესრულებისკენ (ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება). სამსახურის ვებ გვერდზე განთავსდა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრები, რომლის ადმინისტრირებას სამსახური ახდენს. კანონიერ ძალაში შევიდა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით სამართლებრივი აქტები და გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო ,,ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის" შესახებ. სამსახურის 3 თანამშრომელი მსოფლიოში უმსხვილესი წევრობაზე დაფუძნებული ფინანსური დანაშაულების საწინააღმდეგო პროფესიონალების ორგანიზაციის სერტიფიცირებული წევრი გახდა, რომლებმაც გაიარეს CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) სერტიფიცირება ორგანიზაცია ACAMS-ში.

ამ და სხვა მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას სამსახურის 2023 წლის ანგარიშში წარმოვადგენთ.  

სამსახური მადლობას უხდის თითოეულ ჩართულ მხარეს, მის კოლეგებს, მხარდამჭერებს და დაინტერესებულ მხარეებს, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, პარტნიორებსა და დონორ ორგანიზაციებს, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, რომლებიც დაწყებული რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებენ, აქტიურად ერთვებიან სხვადასხვა პროექტში და ამგვარად, გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს შექმნასა და კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში შეაქვთ თავისი წვლილი, რაც ქვეყნის განვითარების წინაპირობაა. 

სამსახური გილოცავთ დამდეგ ქრისტეს შობის დღესასწაულს და ახალ 2024 წელს! გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებასა და ბედნიერებას!