2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

2 ოქტომბრის ჩათვლით, ანგარიშვალდებული სუბიექტებისთვის მიმდინარეობს ანგარიშგების წარდგენის პროცესი

18.09.2023

გაცნობებთ, რომ ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა, რომელთა საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  საქართველოს კანონის თანახმად, ანგარიშგების პორტალზე: www.reportal.ge ანგარიშგება უნდა ატვირთონ ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ.  

თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, ანგარიშგების წარდგენა უნდა მოხდეს მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

ანგარიშგების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 1 ოქტომბერი, რომელიც მიმდინარე წელს, ემთხვევა არასამუშაო დღეს, კანონის შესაბამისად, სუბიექტებს 2022 წლის საანგარიშგებო პერიოდის ანგარიშგება, შეუძლიათ წარადგინონ 2 ოქტომბრის ჩათვლით.       

 ზემოაღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სამსახური უფლებამოსილია დაიწყოს შესაბამისი ადმინისტრაციული პროცესი და გამოიყენოს სანქციები. 

არ დაელოდოთ მონაცემების ატვირთვის საბოლოო ვადას. ანგარიშგების დროული წარდგენით თქვენს ორგანიზაციას უქმნით სანდო და გამჭვირვალე იმიჯს, ეხმარებით ინვესტორების მოძიებაში და ზრდით საბანკო სექტორთან საიმედო პარტნიორობის პოტენციალს. 

იხილეთ ვიდეო