ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სიახლეები

სიახლეები

„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები“ - სამსახურის ვებგვერდზე დოკუმენტის მესამე გამოცემა განთავსდა

01.02.2023

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, ევროკავშირის პრაქტიკის გამოყენებით, ყოველწლიურად განიხილავს საწარმოთა მიერ წარდგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებს.

ანგარიშგებების სიღრმისეული განხილვის შედეგად, სამსახურმა „ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების“ რიგით მესამე დოკუმენტი შეიმუშავა. დოკუმენტში ასახულია სამსახურის მიერ 2022 წელს შერჩეული 2020-2021 წლების პერიოდში წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები. კერძოდ, სამსახურის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში შეჯამებულია სდპ-ების, I და II კატეგორიების საწარმოთა ნაწილის (სდპ-ების 3%; I კატეგორიის 7%; II კატეგორიის 2%) 2020-2021 წლების ფინანსური ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის სიღრმისეული განხილვის პროცესში გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობები, რომელთა გათვალისწინებით სუბიექტები შეძლებენ უფრო მაღალი ხარისხის ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენას. 

2020-2021 წლების ფინანსური ანგარიშგებების განხილვისას სამსახურმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა შემდეგ სტანდარტებზე: ბასს 1, ბასს 24, ბასს 7, ბასს 16, ბასს 2, ბასს 8, ბასს 32. 

აღსანიშნია, რომ პროცესის გამჭვირვალობისთვის სამსახური ყოველწლიურად აქვეყნებს ანგარიშგებების განსახილველად შერჩევის კრიტერიუმებს, ფასს სტანდარტებთან შეუსაბამობების გამოვლენისა და მათი გასწორების შესახებ. 
სამსახურის ხედვით, აღნიშნული ინფორმაციის გასაჯაროება ხელს შეუწყობს წარდგენილი ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის ხარისხის ამაღლებას.