2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სიახლეები

სიახლეები

სამსახური 2023-2026 წლების სტრატეგიას აქვეყნებს

01.09.2023

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აქვეყნებს 2023-2026 წლების სტრატეგიულ მიზნებს. საკუთარი სტრატეგიის მკაფიო ფორმულირებითა და დოკუმენტის სახით საჯაროდ გაზიარებით, სამსახური ხაზს უსვამს მისი საქმიანობის გამჭვირვალობას, მიზნად ისახავს სამსახურსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის კომუნიკაციის და ზოგადად, ანგარიშვალდებულების დონის გაზრდას, ასევე რეფორმისადმი ნდობის გაღრმავებას.

სამსახური გეგმავს აღნიშნული დოკუმენტის პერიოდულ განახლებსა და გასაჯაროების პრაქტიკის დანერგვას. ამდენად, სამსახური მზაობას გამოთქვამს დოკუმენტთან დაკავშირებული უკუკავშირის მიღებაზე სხვა დაინტერესებული მხარეებისგან, პროფესიის ცალკეული წარმომადგენლებისგან, ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სუბიექტებისგან, სხვა მარეგულირებელი ორგანოებისგან და სახელმწიფო უწყებებისგან, რათა მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ყველა ღირებული პერსპექტივის შემცველი შეხედულება და მოსაზრება.

დოკუმენტი მომზადებულია მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ხელშეწყობით. ამასთან, ის განხილულია სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს მიერ, რომელშიც წარმოდგენილირეფორმით დაინტერესებული მხარბი, როგორც საჯარო, ისე კერძო და სამოქალაქო სექტორიდან.

მხარდაჭერისა და დოკუმენტის მომზადების პროცესში ჩართულობისთვის სამსახური მადლობას უხდის მსოფლიო ბანკსა და საბჭოს.

იხილეთ სამსახურის სტრატეგია 2023-2026