საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები განახლების თარიღი: 20.05.2022

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საზოგადოებრი დაინტერესების პირები