ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიშგებების რეესტრი მიიღე ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ

ანგარიშგებების რეესტრი

შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-16 პუნქტის თანახმად, „შიდა კონტროლის სისტემაზე და სამართლიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისათვის და წარდგენისათვის პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სუბიექტს ეკისრება.“ ასევე, ამავე მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად „დოკუმენტებში ასახული მონაცემების უტყუარობისათვის, აგრეთვე ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების დროული და ხარისხიანი შედგენისათვის პასუხს აგებენ ამ დოკუმენტების შემდგენი და მათზე ხელის მომწერი პირები.“

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები
* კატეგორიის და ძირითადი საქმიანობის მიხედვით ძებნისათვის აირჩიეთ წელი